+91-33-2477-2201, 02, 03, 06 officerkmvnarendrapur@gmail.com (Office) | admission.rkmvnarendrapur@gmail.com

Secondary Results

RAMAKRISHNA MISSION VIDYALAYA NARENDRAPUR, KOLKATA – 700103
  • Abhinandan Jana 9thTotal Marks:682 Percentage:97.43%

  • Aikik Majhi 9thTotal Marks:682 Percentage:97.43%